Her Royal Highness Princess Kritika Rajya Lakshmi Devi Shah

Her Royal Highness Yuvarajkumari Kritika Rajya Laxmi Devi Shah, the youngest daughter of Their Royal Highnesses Crown Prince Paras Bir Bikram Shah Dev and Crown Princess Himani Rajya Laxmi Devi Shah, was born on October 16, 2003 at the Narayanhity Royal Palace.

<-!Add-->